Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Certified European Data Protection Professional in België

In deze zeer actuele, praktijkgerichte en gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals

Data Protection Officer (DPO) in België – studiemogelijkheden

Optie 1: Schriftelijke/online cursus
Optie 2: In-company cursus, toegespitst op uw praktijksituatie (klassikaal en live online)

Na afronding van de schriftelijke cursus Certified European Data Protection Professional in België (die u tevens online kunt bestuderen) ontvangt u maar liefst 13 PE-punten voor uw CIPP/E, CIPM en CIPT certificering van IAPP!

 

Eerste Europese privacy & data protection certificering

De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft een einde gemaakt aan de eerder heersende versnipperde privacy wetgeving binnen de EU. De GDPR bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens. Om te voldoen aan deze complexe Europese wetgeving moet u de juiste maatregelen nemen. 

In het nationale, Europese en internationale gegevensverkeer wordt het belang van een Europees gevalideerde/gecertificeerde privacy & data protection professional steeds groter. Sinds eind 2020 kunnen de naar schatting 500.000 in Europa benodigde DPO's over een unieke, door de eigen beroepsgroep goedgekeurde, certificering beschikken.

Deze praktijkgerichte cursus voldoet aan de Europese certificeringsnormen. De cursus is gevalideerd en gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na afloop van de cursus ontvangt u het officiële EIPACC certificaat en kunt u zich laten inschrijven in het Europese Register van gecertificeerde Data Protection Professionals (RDPP).

De cursus en certificering zijn gebaseerd op het advies van de European Data Protection Board (EDPB) voor een DPO werkprogramma met aandacht voor de 5 GDPR compliance pijlers van de Europese Commissie (EC), t.w. legal, compliance, security, IT en ethics. Daarnaast is de cursus gebaseerd op de door de EU Certification Committee goedgekeurde Body of Knowledge (BoK) van de DPO. Hierin staan 15 kernthema's beschreven die gebaseerd zijn op de kerntaken van de DPO.

N.B. Deze cursus voldoet aan de Europese certificeringsnormen maar behandelt vnl. de praktijk van de DPO/FG/PO in België.

Over EIPACC – European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification

EIPACC is een non-profit netwerkorganisatie van gecertificeerde privacy & data protection professionals en houder van de officiële EU GDPR certificering.

 

Over RDPP – European Register of Data Protection Professionals

Het European Register of Data Protection Professionals (RDPP) is het grootste register van gecertificeerde data protection professionals die een erkende EIPACC training hebben gevolgd danwel een andere opleiding hebben gevolgd die voldoet aan het certificeringsschema van de European Association of Data Protection Professionals (EADPP). Het RDPP register wordt onderhouden door EIPACC.

Over EADPP – European Association of Data Protection Professionals

De European Association of Data Protection Professionals (EADPP) is de Europese beroepsgroep van data protection professionals. Sinds september 2020 kunnen alle data protection professionals - in welk land dan ook - een uniek, goedgekeurd certificeringsschema ontvangen van deze Europese beroepsgroep.

EDPB – European Data Protection Board

EDPB (European Data Protection Board) is het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders, waarvan de Nederlandse AP (Autoriteit Persoonsgegevens) lid is. Deze training en de Europese DPO certificering zijn gebaseerd op het advies van de EDPB.

Waarom zou u Europees gecertificeerd willen/moeten zijn?

Naar schatting zijn er alleen al in Europa 500.000 professionele en goed opgeleide privacy & data protection professionals nodig. Europese validatie en certificering van kennis plus registratie in een officieel Europees register bevestigen dat u eenzelfde hoog opleidings- en kennisniveau bezit als uw collega privacy & data protection professionals, in welk land dan ook. 

Certified European Data Protection Professional – professionalisering vereist

De in 2018 door de AVG verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een professionaliseringsslag voor de meeste organisaties. In deze gedegen opleiding worden in heldere stappen, schema's, checklists, implementatie matrices, methodes en technieken besproken die in elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. De complexe Europese wet- en regelgeving, maar ook specifieke (uitvoerings)regels worden voor u op een toegankelijke wijze behandeld. Daarnaast komen tal van multidisciplinaire zaken als IT, security, ISO 27005 risicomanagement, crisismanagement, compliance, governance, ethiek, Business Intelligence (BI) en projectmanagement aan de orde.

Certified European Data Protection Professional – opbouw van de cursus

De Certified European Data Protection Professional cursus is gebaseerd op een in de praktijk ontwikkelde methode voor het voldoen aan de eisen van data protection (security), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De opleiding voorziet in helder gefaseerde stappenplannen en checklists met concrete (implementatie)maatregelen die in beginsel bij elk bedrijf of elke (publieke) organisatie - ongeacht de omvang - kunnen worden toegepast.

De opleiding dankt haar succes mede aan de combinatie van inzichten en technieken afkomstig van wetenschappelijke en internationaal erkende managementmodellen en veel praktische input van privacy professionals met jarenlange ervaring op het gebied van privacy compliance en privacy implementatie. Daarnaast is de opleiding gebaseerd op de beste kernelementen van internationaal erkende en beproefde technieken als COSO, INK, OASIS, PRINCE2, MSP en PCQF (Privacy Compliance Quality Framework).

Deze zeer praktijkgerichte cursus Certified European Data Protection Professional in België bevat o.m.:

 • heldere stappenplannen (visie, beleid, strategie, implementatie en evaluatie);
 • heldere toetsingskaders voor alle privacy stakeholders;
 • een beschrijving van een privacy data governance stakeholder model;
 • privacy checklists voor uniformiteit in verantwoording; en
 • diepte-analyses over tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection.

(nieuwe) kennis en vaardigheden

De Data Protection Officer (DPO) is de spil in het privacy beschermingsweb en dient over multidisciplinaire kennis te beschikken. De Data Protection Officer (DPO) dient niet alleen juridisch deskundig te zijn, maar moet ook verstand hebben van administratieve organisatie (AO), informatiebeveiliging, IT en compliance en dient snel te kunnen handelen in tijden van crises.

De Data Protection Officer (DPO) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast informeert en adviseert de Data Protection Officer (DPO) de leiding van de organisatie en rapporteert over de mate waarin het privacy- en beveiligingsbeleid gerealiseerd en geborgd is. Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zoals klanten, personeelsleden, burgers en patiënten, kunnen bij de DPO terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens of voor klachten. De Data Protection Officer (DPO) kan voor de uitoefening van zijn/haar functie geen aanwijzingen ontvangen. Deze onafhankelijke positie stelt de Data Protection Officer in staat zijn functie en taken ongestoord uit te oefenen.

Voor wie is deze Europese certificering van belang?

De verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO) geldt voor alle (Belgische) organisaties in de publieke sector én wanneer uw organisatie zich toelegt op privacygevoelige activiteiten. Voor elke andere organisatie is de aanstelling van een - deeltijd - gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO) evenwel een verstandige keuze.

Alhoewel deze gedegen opleiding primair is bedoeld voor de Data Protection Officer (in spé), is deze actuele opleiding ook zeker interessant en relevant voor alle functionarissen die een grondige kennis willen opbouwen op het gebied van privacy en data protection.

Qua functionarissen denken wij o.m. aan (toekomstige) Data Protection Officers (DPO's), Privacy Officers (PO's) en veiligheidsconsulenten die ook de rol van DPO willen opnemen en daarnaast aan hoofden informatiebeveiliging, compliance managers, informatiemanagers, security managers, (privacy) advocaten, (IT) advocaten, (bedrijfs)juristen, (IT) auditors, privacy auditors, IT managers, risk managers, controllers, IT architecten, Business Intelligence (BI) professionals, data managers en overige data specialisten.

Vereiste voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze DPO cursus succesvol te kunnen afronden.

Niveau van de opleiding

De cursus Certified European Data Protection Professional in België wordt gegeven op Bachelor(+) werk- en denkniveau.

Voordelen van deze schriftelijke opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen, zoals:

 • De lesstof van deze schriftelijke Certified European Data Protection Professional cursus is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding.
 • De praktijklessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists.
 • De cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg.
 • U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert.
 • U heeft een uitgebreid naslagwerk dat u in de praktijk goed van pas kan komen.
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een klassikale cursus. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW.

Startmogelijkheden

De Certified European Data Protection Professional opleiding gaat maandelijks van start. Vanaf het moment dat de opleiding start, ontvangt u met een wekelijkse regelmaat een lesdeel thuis of op uw werkadres. Indien u in een ander tempo wilt studeren is dat altijd mogelijk. Ook als u op een ander moment dan aangegeven met de opleiding wilt starten kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

Studieduur

Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op 4 á 6 uur studie.

Certified European Data Protection Professional – ook online te bestuderen

Wilt u de Certified European Data Protection Professional opleiding online bestuderen? Dat kan. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de DPO cursus digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar), ontvangt u de volledige schriftelijke DPO cursus – in één keer – als praktisch naslagwerk.

Certified European Data Protection Professional – uniek naslagwerk

De Certified European Data Protection Professional cursusmap vormt, na afsluiting van de cursus, een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie.

Programma

CERTIFIED EUROPEAN DATA PROTECTION PROFESSIONAL IN BELGIË – LESPROGRAMMA

LES I
Data Protection Officer (DPO) – taken, positionering en functieprofiel
In deze eerste les wordt, op basis van relevante theorieën, een focus aangebracht voor een goede vervulling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Data Protection Officer. U krijgt antwoord op vragen als: welke taken horen nu wel of juist niet bij de Data Protection Officer? Welke onverenigbaarheidseisen gelden daarbij? Waar moet de Data Protection Officer idealiter worden gepositioneerd binnen een organisatie (organogram)? Hoe ziet het functieprofiel van een professionele Data Protection Officer eruit? Uit welke onderdelen bestaat dit functieprofiel en hoe moeten deze worden bewaakt? Na afronding van dit lesdeel kunt u deze vragen zelfstandig beantwoorden en kunt u alle onderwerpen uit deze les praktisch toepassen binnen uw eigen organisatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De Data Protection Officer (DPO) in de Europese Data Protection Regulation (GDPR)
 • Professionele kwaliteiten van de Data Protection Officer (DPO)
 • Deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving
 • Taakgerichte competenties
 • Monitoren, informeren en adviseren
 • De contactfunctie van de Data Protection Officer (DPO)
 • De positie van de Data Protection Officer
 • Geheimhoudingsverplichtingen
 • Accountability van de Data Protection Officer (DPO)
 • Relatie met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • CHECKLIST: Taken, positionering en functieprofiel van de Data Protection Officer

LES II
Het privacyplan – opzet en structuur
In de tweede les staan het opzetten en praktisch uitwerken van een overkoepelend privacyplan centraal. In dit plan worden, aan de hand van 8 logische stappen, alle (hoofd)taken van de Data Protection Officer overzichtelijk op een rij gezet. Naast een uitgebreid toezichtsplan voor de dagelijkse praktijk, worden ook de taken op het gebied van 'informeren en adviseren' nader gedefinieerd en beschreven. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Aanpak en inrichting van het inzicht
 • Stappenplan
 • Het privacyprofiel van uw organisatie
 • De General Data Protection Regulation (GDPR)/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Privacy nulmeting
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus
 • Compliance monitoring
 • Klachtafhandeling
 • Internationaal verkeer van persoonsgegevens
 • Kernpunten van toezichtsmanagement
 • Accountability
 • Privacy governance
 • CHECKLIST: Opzet en structuur van het privacyplan

LES III
HET PRIVACYPLAN – STAP 1
Privacy visie, beleid en strategie
Een belangrijke succesfactor voor de uitvoering van de taken van de Data Protection Officer is de afstemming (alignment) met de diverse stadia van privacy ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Is er nog geen privacy visie binnen uw organisatie, dan moet hierover in concreto worden geadviseerd. Een belangrijke resultante van de privacy visie van uw organisatie is immers het daarop afgestemde privacy beleid, dat weer een belangrijk onderdeel is van het toezicht van de Data Protection Officer. Explicitering van de strategische doelen van uw organisatie, gekoppeld aan het privacy beleid, geeft de Data Protection Officer belangrijke richtsnoeren in het kader van het privacy toezicht en praktisch advies. Na bestudering van dit lesdeel kunt u als Data Protection Officer een effectieve en resultaatgerichte 'alignment' controle uitvoeren en het privacy plan optimaliseren. De volgende items worden behandeld:

 • Stappenplan privacy visie, beleid en strategie
 • Privacy profiel van uw organisatie
 • Strategische privacy doelen
 • Gedrag en cultuur
 • Privacy e-learning
 • Privacy awareness programma: inhoud, opzet en management
 • CHECKLIST: Privacy visie, beleid en strategie

LES IV
HET PRIVACYPLAN – STAP 2
Inventarisatie van verwerkingen
Een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief toezicht is basale kennis van persoonsgegevens die in de organisatie worden verwerkt. In deze les staat dan ook het maken van een (intern) register centraal als basis voor het inventariseren van persoonsgegevens ten behoeve van een effectief toezicht. De verplichting tot aangifte en opname in een openbaar register komt volgens de General Data Protection Regulation (GDPR) te vervallen. Toch is het hebben van een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens belangrijker dan ooit. Waarom? Omdat het toezicht van de Data Protection Officer zich ook uitstrekt over de invulling van privacy zorgplichten door de verantwoordelijke (uw eigen organisatie). Na bestudering van dit lesdeel kunt u een inzichtelijk register van uw organisatie maken met als doel het inrichten van toezicht en het optimaliseren van het privacyplan. Aan de orde komen:

 • Stappenplan inventarisatie verwerkingen van persoonsgegevens
 • De rol van de Data Protection Officer bij het inventariseren van verwerkingen
 • Data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten en inventarisaties van verwerkingen
 • Het toezichtsprofiel van inventarisaties van verwerkingen
 • Informeren en adviseren volgens de General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Belang van een goede inventarisatie voor de uitoefening van de taken van de Data Protection Officer
 • Risicoclassificaties van inventarisaties; een praktische methode
 • CHECKLIST: Inventarisatie van verwerkingen

LES V
HET PRIVACYPLAN – STAP 3
Privacy awareness en privacy compliance op basis van de privacy nulmeting
Elk professioneel toezichtsplan begint met evidence-based informatie over de staat van privacy compliance: waar staat uw organisatie op het gebied van privacy compliance? Een privacy nulmeting is een effectieve manier om deze noodzakelijke evidence te creëren. Hoe zet u nu als Data Protection Officer een dergelijke nulmeting op en hoe richt u deze in? Hoe voert u een dergelijke privacy nulmeting praktisch uit? Wat zijn de do's en don'ts? Voor welke toezichtsdoeleinden kan een privacy nulmeting nog meer worden gebruikt? Wat is de relatie met de eerdere stappen in het toezichtsplan? Na afronding van dit lesdeel kunt u een effectieve en praktisch ingerichte nulmeting opzetten, inrichten en uitvoeren met als doel het optimaliseren van het privacyplan. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Stappenplan privacy nulmeting
 • De toegevoegde waarde van een privacy nulmeting
 • Opzetten van een privacy nulmeting
 • Belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van de privacy nulmeting
 • Informeren en adviseren op basis van privacy nulmetingen
 • Toezicht en handhaving op basis van privacy nulmetingen
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy nulmeting

LES VI
HET PRIVACYPLAN – STAP 4
De privacy gap-analyse
Op basis van het rapport van de privacy nulmeting wordt in de privacy gap-analyse een diepgaander onderzoek ingesteld naar hetgeen is geconstateerd. In dit onderzoek wordt een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en de 'gaps' tussen deze twee situaties uitgevoerd. Het einddoel is om een helder en gestructureerd verbeterplan op te stellen en op basis van een privacy assessment (risico georiënteerd of PIA gebaseerd) een lijst (checklist) met concrete acties te formuleren. Aan de orde komen:

 • Stappenplan privacy gap-analyse
 • Toegevoegde waarde van een privacy gap-analyse
 • Opstellen van een privacy gap-analyse
 • Belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van de gap-analyse
 • Informeren en adviseren op basis van privacy gap-analyses
 • Toezicht en handhaving op basis van privacy gap-analyses
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy gap-analyse

LES VII
HET PRIVACYPLAN – STAP 5
Positionering van de Data Protection Officer in het privacy implementatieplan
Aan de hand van de resultaten en bevindingen uit de privacy nulmeting en privacy gap-analyse kan de Data Protection Officer vervolgens een helder en gestructureerd privacy implementatieplan opstellen. In deze les krijgt u antwoord op de volgende zaken:

 • Positionering en toegevoegde waarde van de Data Protection Officer in het privacy implementatieplan
 • De rol van de Data Protection Officer bij het bepalen van de ambitieniveaus
 • De rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van een privacy maturity plan
 • De rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van een privacy implementatieplan
 • Het belang van data flow proces schema's
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van het implementatieplan
 • Informeren en adviseren in het privacy implementatietraject
 • Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject
 • Accountability
 • CHECKLIST: Privacy implementatieplan

LES VIII
HET PRIVACYPLAN – STAP 6
Positionering van de Data Protection Officer in het evaluatie- en mitigatieplan

 • Stappenplan evaluatie- en mitigatieplan
 • Toegevoegde waarde van de Data Protection Officer in het evaluatie- en migitatieplan
 • Rol van de Data Protection Officer bij het bepalen van de ambitieniveaus in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van mitigaties
 • Rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van het evaluatie- en mitigatieplan
 • Belang van data flow proces schema's in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van het evaluatie- en mitigatieplan
 • Informeren en adviseren in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Toezicht en handhaving in het evaluatie- en migitatieplan
 • Accountability
 • CHECKLIST: Evaluatie- en migitatieplannen

LES IX
HET PRIVACYPLAN – STAP 7
Rol van de Data Protection Officer bij certificering en privacy keurmerk audits

 • Stappenplan certificering en auditing
 • Toegevoegde waarde van de Data Protection Officer in certificeringstrajecten
 • De rol van de Data Protection Officer bij het creëren van compliance evidence
 • De rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van het certificeringstraject
 • De rol van de Data Protection Officer als toezichthouder in het kader van een certificering
 • CHECKLIST: Data Protection Officer privacy certificering
 • Toegevoegde waarde van de Data Protection Officer bij keurmerk audits
 • De rol van de Data Protection Officer bij het creëren van compliance evidence voor keurmerk audits
 • De rol van de Data Protection Officer bij het vaststellen van het privacy audit plan
 • De rol van de Data Protection Officer in het kader van privacy keurmerk audits
 • CHECKLIST: Privacy keurmerk audits

LES X
HET PRIVACYPLAN – STAP 8
Het integrale toezichtsmanagement model voor de Data Protection Officer

 • Privacy toezichtsmanagement plan
 • Toezicht Key Performance Indicators (KPI's)
 • Toezicht KPI's meerjaren perspectief
 • Toezicht evidence
 • Data flow proces management voor toezicht
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van toezichtsmanagement
 • Informeren en adviseren als onderdeel van het toezichtsmanagement
 • Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject
 • CHECKLIST: Toezichtsmanagement

DE PROFESSIONELE DATA PROTECTION OFFICER - INHOUDELIJK EXPERT
In de eerste 10 lesdelen van deze unieke Data Protection Officer opleiding is - mede aan de hand van een aantal handige checklists - veel praktische informatie gedeeld ten behoeve van een modern en optimaal privacyplan voor de Data Protection Officer in België. Als Data Protection Officer wordt u als toezichthouder, informatiepunt/vraagbaak en adviseur ook (en vooral) geacht een inhoudelijk expert te zijn op diverse, voor uw organisatie relevante onderdelen. In de volgende lessen wordt u meegenomen in diverse diepte-analyses van voor u en uw organisatie relevante onderwerpen op het gebied van privacy en data protection. Tal van (complexe) onderwerpen die van belang zijn voor u en uw organisatie worden diepgaand behandeld.

LES XI
DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/1
Beveiliging van persoonsgegevens
In deze lesmodule leert u hoe u de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens kunt vertalen in uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid. Informatiebeveiliging is immers de basis van privacybescherming. U leert vervolgens het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid aan elkaar te relateren en indien gewenst met elkaar te integreren. Daarbij wordt vanzelfsprekend een relatie gelegd met de informatiebeveiligingsnormen (zoals bv. ISO 27001).

Risico classificatie beveiliging van persoonsgegevens
De GDPR/AVG schrijft voor dat uw organisatie passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

De rol van de Data Protection Officer bij datalekken
Datalekken moeten worden gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) óf aan gedupeerden óf aan allebei. Het boeterisico is dubbel omdat u in geval van verzuim van de meldplicht in aanmerking komt voor de hoogste boete. Het datalek kan bovendien aanleiding geven tot onderzoek door de GBA naar uw informatiebeveiligingsbeleid. Bij goede privacy governance valt u niets te verwijten, want u waarborgt dat gegevens steeds behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Good governance blijkt met name uit een coherente privacy management aanpak, de betrokkenheid van de Data Protection Officer conform het wettelijke profiel en een informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op ISO 27001.

U kunt dus geconfronteerd worden met aanzienlijke boetes. Iets dat evenwel veel meer impact heeft, is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kan eisen dat bij een datalek activiteiten stilgelegd worden. Als Data Protection Officer bent u de aangewezen persoon om de juridische impact van een datalek te verkleinen. Wanneer en aan wie moet u melden? Wat moet u doen om boetes te voorkomen?

De rol van de Data Protection Officer in het kader van verwerkersovereenkomsten
Een verwerkersovereenkomst is een begrip uit de privacy regelgeving. De verwerker is degene die, ten behoeve van de verantwoordelijke (uw organisatie), persoonsgegevens verwerkt, zonder aan diens rechtstreekse gezag onderworpen te zijn. Welke rol dient de Data Protection Officer te spelen in het kader van een verwerkersovereenkomst en welke afspraken moeten in een verwerkersovereenkomst gemaakt worden?

De rol van de Data Protection Officer in het internationale verkeer van persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen in de EU die plaatsvindt buiten de EU is aan strenge regels gebonden. Het is belangrijk dat persoonsgegevens ook in het internationale verkeer beschermd worden. De docenten nemen met u de voorwaarden door waaraan doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationaal opererende organisaties moet voldoen. Wat is de rol van de Data Protection Officer in het kader van de internationale bescherming van persoonsgegevens?

LES XII
DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/2
Praktische oplossingen en normenkaders voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen ter waarborging van privacy

 • Normenkaders voor informatiebeveiliging: ISO27000, Information Security Forum (ISF), COBIT, NIST
 • Procedurele en technische maatregelen
 • Risico management vanuit de privacy principes
 • Preventieve, detectieve, correctieve en repressieve maatregelen
 • Afgeleide privacy principes naar maatregelen
 • Samenhang van informatiebeveiliging en privacy
 • Privacy maatregelen uit de ISO
 • Aanvullende maatregelen uit andere normenkaders
 • Toetsing van maatregelen
 • KPI's voor het waarborgen van privacy
 • Interne en externe audits
 • Resultaten van audits en toepassing als bewijslast bij de melding van een datalek
 • Veiligstellen van bewijslast

LES XIII
DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/3
Big data: privacy en ethiek
De inzet van Big Data is niet alleen een technische, maar ook een ethische uitdaging. Uw organisatie dient na te denken over de ethische en privacy randvoorwaarden van Big Data en deze in te bouwen in projecten (procesmatig) en in systemen (technisch ontwerp). In deze lesmodule worden alle vragen op het gebied van privacy en ethiek in de context van Big Data behandeld.

Privacy by Design
Privacy by Design houdt in dat u tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel Privacy Enhancing Technologies (PET) genoemd. Daarnaast verwerkt u alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat u later op grond van de wet zeer tijdrovende en kostbare noodzakelijke aanpassingen moet doen. In deze lesmodule worden de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van het principe 'Privacy by Design' toegelicht.

Internet of Things (IoT): voorwaarden, voordelen en privacy issues
Ook benieuwd hoe het Internet of Things (IoT) uw organisatie verder brengt? Hoe u hiermee bedrijfsprocessen versoepelt? Welke innovaties mogelijk zijn met IoT? In deze lesmodule wijden de docenten u in in de toepassingsmogelijkheden van het Internet of Things (IoT) en de voorwaarden, voordelen en privacy issues ervan.

Privacy of Things
Bedrijven die apparaten - die via het internet met elkaar communiceren - aanbieden, moeten in hun privacy voorwaarden duidelijkheid geven over welke gegevens zij precies verzamelen en gebruiken, voor welk doel dit gebeurt en hoe lang ze deze gegevens bewaren.

LES XIV
DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/4
Privacy evidence voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Het overleggen van bewijs voor het daadwerkelijk naleven van privacy verplichtingen richting de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) staat hier centraal. Aan de hand van audit technieken leert de Data Protection Officer welke bewijsmiddelen kunnen worden gehanteerd om deze 'evidence' vast te leggen.

Privacy compliance instrumenten
Er zijn verschillende instrumenten om te controleren of u persoonsgegevens op de juiste manier beschermt. Zo kunt u bijvoorbeeld een audit laten uitvoeren. Deze lesmodule geeft aan welke compliance instrumenten er zijn met betrekking tot privacy en hoe deze werken.

Privacy Impact Assessment (PIA)
Een Privacy Impact Assessment (PIA) wordt in sommige situaties impliciet of expliciet verplicht gesteld. U leert de verschillende soorten PIA's kennen en u leert de noodzaak en opzet van een PIA bepalen voor verschillende organisatie-specifieke situaties. U zult in staat zijn een PIA uit te voeren en de resultaten daarvan te beoordelen. In deze lesmodule worden de noodzaak en opzet van een Privacy Impact Assessment (PIA) voor verschillende situaties behandeld.

Privacy audits
In deze lesmodule leert u de opzet van en de eisen die aan een privacy audit worden gesteld. U kunt de opdracht voor een privacy audit formuleren en toezicht houden op de uitvoering ervan.

Privacy assurance
Privacy assurance is van groot belang voor uw organisatie, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar ook vanwege de grote reputatieschade die uw organisatie kan oplopen als vertrouwelijke klantgegevens openbaar worden.

LES XV
DE DATA PROTECTION OFFICER – INHOUDELIJKE VERDIEPING/5
Privacy en profiling
In deze lesmodule leert u wat profiling inhoudt, in welke gevallen en onder welke voorwaarden profiling is toegestaan en welke procedures en maatregelen getroffen moeten worden om aan de regels die de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) aan profiling stelt te kunnen voldoen. U leert het privacy en compliance beleid zodanig in te richten dat u aan de voorwaarden op dit punt voldoet.

Rechten van betrokkenen
Voor de Data Protection Officer speelt de feitelijke rechtsbescherming van betrokkenen een steeds belangrijkere rol. Zo is het klachtrecht van betrokkenen in de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) verscherpt op het gebied van het 'recht op inzage' alsook het recht om materiële en immateriële schadevergoeding te vorderen wegens schending van de privacy en/of data protection.

Privacy klachtenprocedures
Deze lesmodule is speciaal ontwikkeld voor behandelaars van privacy klachten en privacy geschillen. Behandeld worden de speciale aspecten van klachtbehandeling als de klacht een schending betreft van de privacy en data protection.

Privacy schadeclaimprocedures
Wanneer uw organisatie verantwoordelijk is voor schending van de privacy bent u volgens de wet verplicht in overleg te treden over de vergoeding van de schade aan de gedupeerde(n).

Brochure aanvragen

Certificaat

Na de laatste les ontvangt u het officiële EIPACC certificaat met bevestiging van uw kennis en kunt u ingeschreven worden in het Europese Register van gecertificeerde Data Protection Professionals (RDPP).

Docent(en)

Certified European Data Protection Professional in België – docententeam
Uw docententeam bestaat uit topexperts op het gebied van de internationale privacywetgeving in het algemeen en de Belgische privacy praktijk in het bijzonder. Docenten van deze Certified European Data Protection Professional cursus in België zijn:

Dirk de Bot
Dirk de Bot (IMF Academy)Uw hoofddocent is Dirk de Bot. Dirk is licentiaat en doctor in de rechten. Hij is al sinds 1993 professioneel actief op het domein van de juridische bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens en wel in verschillende hoedanigheden. Zo heeft hij enkele jaren gewerkt bij de Belgische toezichthouder als expert ter opvolging van de GDPR/AVG. Thans werkt hij als zelfstandig consultant en adviseert hij zowel overheden als organisaties en bedrijven in de private sector. Dirk is auteur van talloze artikelen in vooraanstaande tijdschriften en heeft meerdere boeken geschreven over privacy- en gegevensbescherming.

Mr. Drs. Romeo Kadir MA LLM MSc EMBA EMoC
Romeo Kadir (IMF Academy)Romeo Kadir houdt zich al ruim 20 jaar professioneel bezig met privacy en data protection en heeft vele Data Protection Officers (DPO's) opgeleid. Romeo heeft een uitgebreide juridische achtergrond en is daarnaast o.m. postdoctoraal gespecialiseerd in compliance, business management en business administration. Door zijn multidisciplinaire achtergrond in combinatie met een ruime werkervaring in het internationale bedrijfsleven is Romeo meer dan gekwalificeerd om zijn zorgvuldig opgebouwde kennis en jarenlange ervaring te delen met (toekomstige) Data Protection Officers (DPO's) en privacy professionals. Hierbij worden vele 'lessons learned' en casuïstiek met u gedeeld. Op dit moment bekleedt Romeo een aantal Data Protection Officer (DPO) gerelateerde functies en treedt hij als externe Data Protection Officer (DPO) op voor een aantal bedrijven en instellingen.

Rob Mellegers CISSP CISA CISM CRISC CEH
Rob Mellegers (IMF Academy)Rob Mellegers is co-owner van Cyber4Z, een dynamisch bedrijf dat beschikt over ruim veertig jaar gecombineerde ervaring in IT en (cyber) security. Daarvoor was Rob werkzaam bij Atos Consulting als Security Principal Technology Risk.

Tjalle ter Stege MBA
Tjalle ter Stege (IMF Academy)Tjalle is als extern Data Protection Officer (DPO) werkzaam bij vele bedrijven en is directeur van Privacyplus. Zijn werkervaring ligt met name in het bankwezen.

Startdata

De cursus 'Certified European Data Protection Professional in België' gaat op 21 oktober 2021 en 18 november 2021 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Certified European Data Protection Professional in België' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'Certified European Data Protection Professional in België' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de cursus Certified European Data Protection Professional in België bedragen € 2.980,- (excl. 9% BTW) per persoon.

Betaalt uw werkgever de factuur van de opleiding? Vermeld dan uw Belgische BTW-nummer bij uw inschrijving. U ontvangt een factuur zonder BTW; de BTW wordt verlegd.

In-company

De opleiding Certified European Data Protection Professional in België is bij uitstek geschikt om in-house (en op maat) te organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Reviews

De cursus 'Certified European Data Protection Professional in België' wordt door cursisten beoordeeld met een 9,5! Reacties van cursisten:

De cursus heeft een duidelijke structuur met een goede opzet tot lezen en studeren.

Het studiemateriaal is toegankelijk en zeker ook als naslagwerk te gebruiken!

Certified European Data Protection Professional in België

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY