Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Chief Sustainability Officer (CSO)

Deze 5-daagse opleiding bevat alle actuele kennis en inzicht om de sustainable strategie van uw organisatie te ontwikkelen, te implementeren en door te vertalen naar de praktijk

Chief Sustainability Officer (CSO) – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company opleiding, toegespitst op uw organisatie

In Nederland heeft al 24% van de corporates een Chief Sustainability Officer (CSO) aangesteld!

Chief Sustainability OfficerSteeds vaker wordt in (inter)nationale bedrijven een Chief Sustainability Officer (CSO) benoemd om het thema duurzaamheid strategisch in te vullen en te verankeren/implementeren in de organisatie. In Nederland heeft zelfs al 24% van alle corporates een CSO aangesteld. Als Chief Sustainability Officer bent u verantwoordelijk voor het integreren van sustainability in de strategie en bedrijfsvoering van uw organisatie. Hiervoor heeft u een brede en tegelijkertijd diepgaande én actuele kennis nodig om duurzaamheid te verweven in de strategie van uw onderneming en om een concrete doorvertaling naar de praktijk te maken.

Een duurzame organisatie is niet alleen een keuze maar ook een must

Een overweldigende hoeveelheid - vaak strenge - (inter)nationale wet- en regelgeving en een enorme maatschappelijke druk maken het integreren van sustainability in uw algehele strategie en bedrijfsvoering zowel gewenst als onontkoombaar. Investeerders zullen bijvoorbeeld steeds vaker (alleen) zaken willen doen met duurzame bedrijven. Hoe zorgt u ervoor dat naast profit ook people en planet ingebed worden in uw onderneming?

Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van de grootste bedrijfsrisico's.  De energietransitie is eveneens een belangrijke ontwikkeling waar u als organisatie niet omheen kunt. De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2050 met 95% zijn gereduceerd. Wat zijn de effecten van circulair denken op de keten, het productieproces, marketing en uw klanten? Hoe krijgt u grip op deze risico's en waar liggen voor uw bedrijf kansen?

De lancering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de Europese Commissie is van groot belang en leidt tot regelgeving die sustainability reporting op één lijn brengt met de financiële rapportage. Financiële en niet-financiële rapportages krijgen daardoor evenveel waarde. Vanaf het boekjaar 2024 moeten grote bedrijven o.a. hun klimaatimpact gaan meten en melden en vanaf 2027 stelt de EU dit ook verplicht voor grote MKB bedrijven. Wanneer u in gebreke blijft, riskeert u dat uw jaarverslag niet goedgekeurd wordt. ESG reporting is evenwel nog volop in ontwikkeling. Een (toekomst) visie bij het opstellen en/of controleren van ESG rapportages (Environment, Social, Governance) is dus van groot belang!

Onder sustainable finance wordt o.m. het duurzaam investeren in of het duurzaam financieren van bedrijven verstaan. Het uitgeven van bijvoorbeeld 'green bonds' kan financieel (en qua reputatie) goed uitpakken voor uw organisatie. Wat betekent e.e.a. voor het aantrekken van kapitaal?

Voor een adequate inbedding van duurzaamheidsrisico's in het risicomanagement van uw organisatie dient u te beschikken over een systeem voor data collectie. Consistente en betrouwbare gegevens zijn immers cruciaal, ook voor rapportagedoeleinden. Kortom, hoe ontwikkelt u een datagedreven ESG besturing van uw onderneming?

Duurzaamheid gaat niet alleen maar over milieu. De S (Social) van ESG, zoals sociale ongelijkheid, diversiteit, veilige arbeidsomstandigheden, enz., is eveneens een belangrijk thema binnen sustainability. Hoe gaat u om met de maatschappelijke verantwoordelijkheid/impact van uw onderneming?

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren is er nog veel te doen. Met welke standaarden moet u rekening houden op weg naar een circulaire economie en hoe vertaalt u deze naar uw stakeholders? Technologische vernieuwing (recycling, waterstof, enz.), maar ook wetgeving, zorgen voor veranderingen in kostprijzen en dus marktdynamiek. Wat zijn de gevolgen voor uw huidige business modellen?

De ontwikkelingen op het gebied van sustainability gaan razendsnel. De veranderende en toekomstige standaarden en richtlijnen zullen steeds leiden tot heroverweging van uw strategie. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan relevante (inter)nationale normen, standaarden, richtlijnen, opkomende wetgeving en actuele ontwikkelingen.

Na deze opleiding heeft u actuele kennis over hoe u uitdagingen op het gebied van sustainability kunt omzetten in kansen voor uw organisatie en hoe u de risico's op dit gebied kunt beheersen.

Wat leert u als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO)?

Als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO) wordt u geconfronteerd met tal van dilemma's, maar ook met kansen. Voor het transformeren naar een sustainable organisatie bieden bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG) duidelijke kaders. Daarnaast dient u verplicht ook niet-financiële informatie op te nemen in uw verslaglegging. Tijdens de opleiding wordt dan ook ruim aandacht besteed aan sustainability reporting, compliance en audit met een uitgebreide toelichting op o.m. de EU Taxonomie, SDFR, CSRD, TCFD en het Klimaatakkoord. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen die uw bedrijf heeft in de keten en het inrichten van de formele structuren in uw bedrijf. Voor een overzicht van alle onderwerpen die aan bod komen, verwijzen wij u graag naar het lesprogramma.

Na deze opleiding kunt u duidelijk onderbouwde keuzes maken om sustainability concreet in te zetten als bouwsteen voor uw strategie en concreet door te vertalen naar de praktijk.

Voor wie is deze Chief Sustainability Officer (CSO) opleiding van belang?

De opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) is van strategisch en praktisch belang voor alle professionals die betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van, en rapporteren over het sustainability beleid van de organisatie. We denken dan aan (aankomend) CSO's, CEO's, CRO's, CIO's, CFO's, controllers en andere finance professionals en hun in- en externe adviseurs, zoals in- en externe accountants, auditors, risicomanagers, compliance officers, beleidsanalisten, (bedrijfs)juristen en advocaten, investor relations managers, HR managers, business/product development managers, kwaliteitsmanagers, marketing managers, communicatiemanagers, PR managers, milieumanagers en supply chain managers.

Daarnaast is de opleiding van belang voor investeerders en vermogensbeheerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity bedrijven, pensioenfondsen en toezichthouders.

Voertaal

De Chief Sustainability Officer (CSO) opleiding wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven. 

Ook interessant voor u!

Naast de Chief Sustainability Officer (CSO) opleiding zijn de volgende opleidingen wellicht ook interessant voor u en/of uw collega's:

Programma


Chief Sustainability Officer (CSO) – lesprogramma


DAG I
SUSTAINABILITY – DRIJFVEREN EN RELEVANTIE

Setting the Scene

 • Brundtland rapport; People, Planet, Profit (PPP); Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/Corporate Social Responsibility (CSR); Integrated Thinking; creating shared value
 • Vrijwillige initiatieven/Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten
 • Integratie van bestaande (vrijwillige) initiatieven zoals Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), enz.
 • Wetgeving
  • EU Green Deal
  • EU Taxonomie
  • SDFR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • Doorvertaling van internationale afspraken (Parijs Klimaatakkoord naar Nederlands Klimaatakkoord naar ...)
  • CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
 • Klimaat- en energietransitie en het belang van circulariteit
 • Dreigende risico's (dubbele materialiteit): gevolgen van klimaatverandering (voor het bedrijfsleven)
 • Verslaglegging/rapportage
 • Marktdynamiek (innovatie, belastingen, consumentenvoorkeur)
 • Waar ligt uw invloed als Chief Sustainability Officer (CSO)?

Drijfveren en relevantie van sustainability voor het bedrijfsleven en de financiële sector

 • Wat zijn uw persoonlijke normen en waarden?
 • Reputatie bedrijfsleven (specifieke voorbeelden); Greenwashing
 • Marktkansen
 • Risico's: verschil tussen B2B- en consumentenmarkt
 • Kosten en winstpotentieel
 • Wetgeving (EU), CO2 belasting, subsidies
 • ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • ISO 14091 (Risicobeoordeling klimaatverandering)
 • Klanten
 • Wat is uw positie in de keten?

Business principles, corporate values, ethiek en cultuur

 • Corporate values
 • Leiderschap
 • Verantwoordelijkheid van 'de top'
 • Cultuur en 'tone at the top'
 • Ethiek en zakendoen
 • Discussie: 'the business of business is doing business'

DAG II
SUSTAINABLE (ONDERNEMINGS) STRATEGIE: REALISATIE EN IMPLEMENTATIE

Duurzaamheid in de strategie

 • Het managementproces door de hele organisatie heen (van inkoop, HR tot de klant, rapportage, enz.)
 • Waar ligt uw impact als bedrijf?
 • Hoe stelt u zich op?
 • Gaat u te snel of gaat u te ver t.o.v. uw collega's of concurrenten?
 • Bedrijfscultuur
 • Urgentie: investeringscyclus (jaren)
 • De rol van de Chief Sustainability Officer (CSO): diverse invalshoeken en studies

Van beleid naar uitvoering

 • Doelstellingen formuleren
 • Prioriteiten stellen (materialiteitsanalyse)
 • Formele (incl. RvC en eventuele adviesraden) en informele leiders meekrijgen 
 • Betrekken van relevante stakeholders
 • Aanpassen van processen en procedures: gebruikmaken van internationale standaarden en methodes, van ISO, OECD tot UNGP (United Nations Guiding Principles on Business en Human Rights) en SBT (Science-Based Targets)
 • In- en externe communicatie
 • Meten van de resultaten
 • Data zijn cruciaal voor duurzaamheid!
 • Transparantie over successen en tegenvallers
 • Inzichten van (formele) rapportages: diverse standaarden zoals GRI (Global Reporting Initiative), ISSB (International Sustainability Standards Board), enz.
 • Herijken beloningsbeleid

DAG III
DUURZAAMHEIDSWETGEVING, SUSTAINABILITY REPORTING, COMPLIANCE EN AUDIT

Wetgeving (vanuit Europa)

 • EU Green Deal
 • EU Taxonomie
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): succesvolle implementatie deels afhankelijk van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): data!
 • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
 • Centraal aanpakken van negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in waardeketens
 • Variabele beloning van bestuurders koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming
 • Doorvertaling van internationale afspraken
 • TaskForce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en TaskForce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD)
 • Voordelen van de wetgeving voorblijven

Klimaatakkoord

 • Geen wetgeving, maar toch...

Ontwikkelingen m.b.t. rapportage

 • Toelichting op de verschillende rapportagesystemen- en methodieken zoals SASB, GRI, Integrated Reporting, ...

Compliance

 • Kennis over sustainability verwerken in bestaande processen

Audit

 • 3 Lines Model
 • Assurance
 • De rol van audit en de rol van het Audit Committee

DAG IV
SUSTAINABLE FINANCE – RISICOMANAGEMENT

Waar letten beleggers op en waarmee moeten ze rekening houden?

 • Rendement en risico
 • Reputatie
 • De achterban
 • Al dan niet uitsluiten van bedrijfsactiviteiten
 • Bereidheid om negatieve gevolgen voor maatschappij en milieu te verkleinen
 • Bereidheid om schade te vergoeden (Remedy – United Nations Guiding Principles)
 • Bijdragen aan oplossingen (real world impacts): per investering maar ook op portefeuille niveau
 • Gebruikmaken van 'Green Bonds'
 • Principles for Responsible Investment (PRI) en de invloed hiervan op de effectenbeurzen
 • Toezichthouders eisen inzicht in duurzaamheidsrisico's

Waar letten banken (en andere financiers) op?

 • Reputatieschade en financiële schade
 • Voorbeeld: Equator Principles
 • 'Invloed op maat'
 • Steeds meer sectorbeleid
 • Van grote bedrijven naar steeds meer kleinere bedrijven (eisen aan sustainability ook in de keten)

Waar letten verzekeraars op?

 • Vooral klimaatverandering leidt tot aanpassing van risico inschattingen

Risicomanagement

 • Case
 • Risicomanagement beleid in samenhang met 'risk' appetite
 • Reputatie risico's
 • Financieel risico
 • Indirecte schade

DAG V
MARKTVERANDERINGEN, INNOVATIE EN INZICHT IN DE KETEN

Marktveranderingen en innovatie

 • Veranderingen in markten
 • Innovatie: gevolgen van bestaande 'business models'
 • Mogelijkheden om te veranderen
 • Van strategie naar een duurzaam winstgevend (vernieuwd?) businessmodel

Inzicht in de keten

 • Opereren in samenhang

De buitenwereld

 • Stakeholder management
 • Hoe om te gaan met de media en NGO's?
 • Hoe beïnvloedt u leveranciers en klanten?

U als Chief Sustainability Officer (CSO)

Brochure aanvragen

Certificaat

U ontvangt aan het einde van de opleiding een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

Uw hoofddocent is een doorgewinterde sustainability expert, t.w.

Drs. Vincent van Assem
Vincent van Assem is sinds 2016 eigenaar van VADASU, een organisatie die zich volledig toelegt op strategisch sustainability advies en de implementatie daarvan voor het bedrijfsleven en de financiële sector. Daarvoor heeft hij verschillende (internationale) managementposities bekleed bij ABN AMRO, waaronder meer dan 10 jaar die van Sustainable Development Manager. Vincent is daarnaast als docent 'Duurzame Financiering' verbonden aan Hogeschool InHolland.

 

Startdata

De Chief Sustainability Officer opleiding vindt centraal in het land plaats. De lestijden zijn van ’s ochtends 09.00 uur tot ’s middags 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 12 + 13 + 17 + 18 + 19 juni 2024
 • 11 + 18 + 25 september + 2 + 9 oktober 2024
 • 6 + 7 + 11 + 12 + 13 november 2024

De opleidingen met startdata 12 juni en 6 november zijn in principe Nederlandstalig tenzij er anderstaligen aansluiten. In dat geval is de opleiding in het Engels.

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) bedragen € 4.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en documentatiemateriaal.

In-company

Tijdens een in-company opleiding kunnen de docenten aansluiten op de nog te formuleren of reeds bestaande sustainability strategie van uw organisatie en u helpen bij de implementatie daarvan. Een (op maat gemaakte) in-company opleiding biedt tal van voordelen, zoals:

 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen cursisten van andere organisaties deelnemen
 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
 • de data, tijden en locatie bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company opleiding vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company opleiding? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij bespreken graag alle opties met u!

Reviews

'Inschatten van workload voor de CSRD. Meer aandacht vragen voor sustainability. Uitgebreide overview, kundige trainers.'

'Het leverde een geslaagde achtergrond op.'

'Stappenplan CSRD, ambities en visie bepalen. '
Inge Wiekema, Vepa

'Brede kijk gekregen op alles wat speelt rondom duurzaamheid in het bedrijfsleven.'
Marcel Diender, Projectmanager, Achmea NV

'Uitgebreid - volledig. Goede sprekers. Goede discussie met de groep.'

'Zeer inhoudelijk volledig & toepasbaar in praktijk - training. Erg prettige trainers!'
Annemarie Eigenmann, Directeur, ValuesMind Community

'De training is erg compleet, veel inhoud, theoretisch en tegelijk praktisch vertaalbaar. Dit laatste met name te danken aan de kundige trainer(s). Het programma in zijn geheel: uitgebreid en volledig en van een hoogwaardig niveau.'
Natasja de Hoog, Head of Sustainability, Flanderijn

'Veelomvattend. Goed inzicht gekregen in hoe je duurzaamheid kunt verankeren in je organisatie.'
Ton Moes, Compliance Officer, Saxo Bank Nederland

'Een hoog-over inkijk op historie, actualiteit en toepasbaarheid.'

'Beantwoordt aan verwachting: meer inzicht in thematiek en ook praktische werken voor implementatie.'

 

Chief Sustainability Officer (CSO)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY
powered by webEdition CMS